Giải bài tập Hóa học lớp 11 theo chương trình Sách giáo khoa mới nhất

Giải bài tập Hóa học lớp 11 theo chương trình Sách giáo khoa mới nhất
Đánh giá bài viết

Mục lục Giải bài tập Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Chương 3 : Cacbon – Silic

Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Chương 7 : Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8 : Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Chương 9 : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

You may also like...

DMCA.com Protection Status