Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Giải bài tậpToán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 31 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Tập vẽ phác thảo hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ

Lời giải:

Vẽ rất đơn giản, các bạn kẻ theo dòng kẻ trong vở.

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 32 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

d) Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

Bài 33 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong …

b) Hai góc đồng vị …

c) Hai góc trong cùng phía …

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) … bằng nhau.

Xem thêm:  Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 16

b)… bằng nhau.

c)… bù nhau.

Bài 34 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 22 cho biết a//b và A4 = 37o

a) Tính góc B1

b) So sánh góc A1 và góc B4

c) Tính góc B2

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 35 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

Lời giải:

Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song thì qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 36 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống

Loading...

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Căn cứ vào hình vẽ, ta điền được như sau:

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 37 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có:

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 38 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong bảng

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 39 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150o.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Xem thêm:  Giải Toán 11 Bài 7: Phép vị tự

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc A1 (là hai góc so le trong ) nên góc đó bằng 30o

You may also like...

DMCA.com Protection Status