Tagged: chiến tranh

Nằm gai nếm mật 0

Nằm gai nếm mật

Giải thích câu tục ngữ: Nằm gai nếm mật Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Nằm trên gai nhọn, nếm mật đắng để tự đầy ải thân mình nhằm nuôi chí...

DMCA.com Protection Status