Tagged: hiện nay

Cha truyền con nối 0

Cha truyền con nối

Giải thích câu tục ngữ: Cha truyền con nối Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Nghĩa là kế tục chức tước, địa vị, cha trước con sau nối tiếp từ đời...

Bách phát bách trúng 0

Bách phát bách trúng

Giải thích câu tục ngữ: Bách phát bách trúng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Chuyện kể rằng: Ngày xưa, thời Xuân Thu Chiến Quốc, dưới trướng của Sở Công Vương...

Đười ươi giữ ống 0

Đười ươi giữ ống

Giải thích câu tục ngữ: Đười ươi giữ ống Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Theo các tài liệu khoa học về sinh vật thì đười ươi, vượn người và con...

DMCA.com Protection Status