Tagged: tả cảnh

Đồng không mông quạnh 0

Đồng không mông quạnh

Giải thích câu tục ngữ: Đồng không mông quạnh Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ “Chàng về đồng không mông quạnh, gió lạnh sương sa Em ở nhà lụy lâm, lâm...

DMCA.com Protection Status