Tagged: vệ sinh

Ăn lông ở lỗ 0

Ăn lông ở lỗ

Giải thích câu tục ngữ: Ăn lông ở lỗ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Chuyện này dựa theo “Biên niên lịch sử”. Tuy vậy, thành ngữ “Ăn lông ở lỗ”...

DMCA.com Protection Status